Preskočiť na obsah

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

Zverejnené 3.8.2023.

Oznámenie o  mieste uloženia písomnosti

Občan:  Radoslav MANČÍK

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade Socovce

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Socovce,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade Socovce

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade Socovce  v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.

Toto oznámenie bolo vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Socovce

od 4.8.2023  do 18.8.2023