Preskočiť na obsah

VÝRUB DREVÍN – OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA

Zverejnené 19.12.2023.

Výrub drevín – oznámenie o začatí konania – k. ú.- Socovce  

Na základe žiadosti fyzickej osoby, doručenej dňa 09.11.2023 obecnému úradu Socovce a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub :

1 ks smreka s obvodom kmeňa 130 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcom na parcele č. 143 register CKN v intraviláne, druh pozemku zahrada.

1 ks borovica s obvodom kmeňa 130 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcom na parcele č. 143 register CKN v intraviláne, druh pozemku zahrada

1 ks jaseň s obvodom kmeňa 100 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcom na parcele č. 143 register CKN v intraviláne, druh pozemku zahrada

1 ks jaseň s obvodom kmeňa 90 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcom na parcele č. 143 register CKN v intraviláne, druh pozemku zahrada

Odôvodnenie žiadosti: žiadateľ uviedol ohrozovanie nehnuteľnosti. stromy sa nachádzajú v blízkosti nehnuteľnosti a počas nepriaznivého počasia ohrozujú majetok.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Socovciach

V súlade s §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke (www.socovce.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: socovce@gmail.com, adresa: Socovce č. 33, 038 43

18.12.2023