Preskočiť na obsah

VZN Č. 1/2023 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD OBCE SOCOVCE

Zverejnené 18.12.2023.


Všeobecne záväzné nariadenie obce Socovce
č. 1/20123 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024
Obec Socovce, Obecné zastupiteľstvo v Socovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov
sa uznieslo na vydaní   všeobecne záväzného nariadenia Obce Socovce
§ 1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 2
Základné ustanovenie
 Obec Socovce týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2024 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§ 3
Predmet úpravy VZN
 1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z..
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
 a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
 b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
 c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
 3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§ 4
Množstvový zber
 V obci Socovce nie je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.
§ 5
Sadzby poplatku

1.     
Sadzba poplatku je : 2. 0,0874316 € za osobu a kalendárny deň, za rok 32,00 €
a/ pre poplatníka – fyzickú osobu pri nehnuteľnosti a dome slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému resp. prechodnému pobytu, pri nehnuteľnosti na území obce, ktorú užíva alebo je oprávnená užívať fyzická osoba, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt / napr. rodinný dom, stavba na individuálnu rekreáciu a pod./
 b/ Pre právnickú osobu, podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania
 
§ 6
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím – platobným výmerom na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
 
§ 7
Vrátenie poplatku
 1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
 2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
 b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností a pod.)
§8
Zníženie poplatku
 1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži na 50% ročného poplatku, ak poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že je dlhodobo mimo územia obce a v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Socovce.
 2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Socovce a to :
a) študent – potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, nájomná zmluva a pod. (potvrdenie o návšteve školy, nie je platným dokladom pre zníženie poplatku)
 b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní mimo územia obce
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
 
§ 9
Odpustenie poplatku
 1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Socovce.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Socovce, a to :
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
 b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
 
§ 10
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
 
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie – Obce Socovce č. 5/2019.
 
§ 12
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Socovciach sa uznáša na VZN č.1 /2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 Hlasovanie:
Za:  5           Proti:  0         Zdržal sa: 0                                             Iveta Krupcová – starostka v.r.
 
 
Vyvesený návrh na úradnej tabuli obce dňa: 27.11.2023
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 27.11.2023
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu nariadenia do: 11.12.2023
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN dňa: Neboli podané
 
 VZN schválené na zasadnutí OZ Socovce dňa: 14.12.2023
 Uznesenie OZ Socovce číslo:  43/2023
 VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:  15.12.2023
 VZN Obce Socovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Socovce  nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2024