Preskočiť na obsah

Zámer odpredaja pozemku z dôvodu osobitného hodného zreteľa

Zverejnené 23.4.2024.

Obec Socovce v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Socovciach
č. 08/2024 zo dňa 18.4.2024 zverejňuje

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Predmet predaja:

odpredaj obecného pozemku v zmysle § 9 zákona 138/1991 Zb. v znení   neskorších predpisov  dôvodom hodného osobitého zreteľa a to  parcela   KN-C  230/2 – zastavaná plocha, k.ú- Socovce  o výmere 17 m2  GP   z 27.11.2023 vyhotovený Geodetická kancelária Ing. Mgr .Andrej Peťko, Majerský rad 2460/78, 96301 Krupina; overené Ing. Denisa Orsághová 19.12.2023 pod č. G1-1281/23 pre  Vladislav Brisuda, bytom Socovce 15, 038 43 do výlučného vlastníctva. Žiadateľ 24.3.1992 uhradil Obecnému úradu Socovce sumu 460,- Kčs, avšak nebola spísaná kúpnopredajná zmluva.

Odpredaj pozemku v cene 1,- € /pôvodná suma vyplatená v r. 1992/
Odôvodnenie:
Podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
obec môže použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e), nakoľko sa v tomto prípade jedná o majetkovo-
právne vysporiadanie vlastníckych práv k pozemku, ktorý záujemca odkúpil v roku 1992 od obce.
Lehoty zverejnenia zámeru:
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
– Úradná tabuľa obce Socovce 22.4.2024
– Internetová stránka Obce Socovce 23.4.2024