Preskočiť na obsah

20. storočie

1931

postavenie murovanej strážnice Dávidom Mandlom z Kláštora pod Znievom

1937

začiatok organizovania civilnej protileteckej obrany – prednášky a poplachové cvičenia robil Ján Fanta. Povinná účasť v Mošovciach na záchrannom samaritánskom náukobehu

1938

(24.9.) všeobecná mobilizácia 7 odvedencov zo Stránky
odovzdanie koní, zatemňovanie ( zákaz večer svietiť). Bol to planý poplach
založenie Hlinkovej gardy – miestny veliteľ Anton Plavecký, učiteľ
započatie elektrifikácie obce Spojenými elektrárňami severozápadného Slovenska

1939

(11.1.) osvetlenie obce – 3 lampy 15 Wattové
(30.8.) – povolanie gardistov do zbrane – 7 zo Stránky, 3 zo Socoviec
november, december – elektrifikácia obce

1940

prvá Marská zábava organizovaná Dobrovoľným hasičským zborom

1941

od 1.3. – povinná dodávka mlieka do mliekarne v Turč. Sv. Martine – vlakom!
od júna je zavedený prídelový/ lístkový systém na múku a chlieb
novostavba farského humna
činnosť Združenia katolíckej mládeže – večierky a výnosy pre kostol

1943

založenie úverového družstva občanmi Socoviec a okolia
Úverné družstvo Socoviec a okolia
predseda a pokladník bol Jozef Frlička zo Svätej Márie ( od 1953 ako štátna sporiteľňa )

1944

(1.1.) nadobudnutie účinnosti výnosu Ministerstva vnútra z roku 1943 o zlúčení obcí Socovce a Svätá Mária pod názvom Socovce
budovanie okopov = úkrytov pre obyvateľov okolo obce

1945

založenie miestnej organizácie KSS
(10.4.) odchod Nemcov, oslobodenie obce

1946

obec patrí do okresu Turčianske Teplice

1948

postupné zoštátňovanie, napr. obchod u Balogha = Jednota, Ľudová škola rímsko-katolícka = „ Národná škola “

1949

zanikla krčma v obci!

1951

zavedenie telefónu v obci s ústredňou v Jednote

1952

zavedenie obecného rozhlasu
(28.10.) založenie JRD

1953

naša farnosť patrí do Turčianskeho Ďura

1955

vybudovanie hydinární pre 500 kusov hydiny južne od obce

1956

vybudovanie kačínov pri hydinárni

1954–1957

výstavba ošíparne

1956– 957

meliorácia pôdy + regulácia obecného potoka

1957

autobusová doprava v obci – 3x denne do Kláštora pod Znievom cez školský rok

1958

pravidelné premietanie 16 mm filmov v Strážnici každú sobotu a nedeľu
prvé tri televízne antény na strechách občanov = stúpa životná úroveň

1959

zriadenie Národnej školy v Laskári, klesol počet detí navštevujúcich našu školu
vznik pionierskej organizácie na našej škole

1960

založenie družstevného sadu „pod Skládkom ”
Socovce pridelili okresu Martin a kraju banskobystrickému

1961–1969

veľa prisťahovalcov prichádza do obce z okolia Terchovej, Čadce, Hornej Tižiny

1962

zrušenie tunajšej školy, deti od 6 rokov navštevujú školu v Kláštore pod Znievom

1967

výstavba asfaltovej cesty cez obec

1968

výstavba nového mostu cez Turiec smerom na Stanicu + cesta s asfaltovým povrchom
neónové osvetlenie obce

1969

výstavba kultúrneho priestranstva na zábavy pred Kultúrnym domom Socoviec (Kolo)

1970–1971

výstavba obchodu v akcii „Z”

1972

(31.1.) otvorenie Jednoty ĽSD
(6.2.) otvorenie bufetu „krčmy” v budove obchodu – zvýšili sa tržby a spotreba alkoholu, „ čo neslúži k spokojnosti našich žien”

1978

položenie celoobecného vodovodného potrubia; prácu realizovalo JRD Prievidza

1987

v rámci IBV bolo predĺžené vodovodné potrubie ( 150 m ) a elektrická sieť + bola ukončená úprava smetiska a ako náhrada boli zakúpené 2 kontajnery
činnosť ZO SZŽ + JSD: usporiadali autobusový zájazd na Moravu, zorganizovali kurz vyšívania /ZO SZŽ = Základná organizácia Slovenského zväzu žien, JSD = Jednota spotrebné družstvo/
koniec 8. päťročnice
služby obyvateľstvu: 1-krát týždenne chodí pojazdná predajňa mäsny, 2-krát do mesiaca pojazdná čistiareň a výmena PB fliaš, 3-krát do týždňa čerstvý chlieb a občasne ovocie a zelenina

1989

väčšina plánov v JRD bola splnená nad 100% , napr.: produkcia rastlinnej výroby bola prekročená o 3 631 000 Kčs, teda plán bol splnený na 101,8 %, podobne aj dodávka mlieka bola na 103,79 %; iba pohostinstvu sa nedarilo – plán splnili na 74,6 %!

1990

v tomto roku sa nenarodilo žiadne dievča!
budovanie cestnej komunikácie cez „dvoriská”, ktorá spojí časti obce Stránka a Svätá Mara (náklady sú cca 341 000 Kčs)
v obci zanikli všetky organizácie, ktoré boli naviazané na minulý režim
Slovenský zväz mládeže (SZM), Zväzarm, Československý červený kríž (ČSČK), Komunistická strana Československa (KSČ), Slovenský zväz žien (SZŽ), ZPOZ

1991

výstavba obce – je dokončená cesta cez „dvoriská” a za kultúrnym domom sa vybudovalo veľké betónové tanečné kolo (23 x 12,5 m )
(21.6.) oslava 100. výročia Dobrovoľnej požiarnej ochrany v obci:
obnova historického exponátu konskej striekačky
ráno slávnostná sv. omša, posvätenie zástavy
po obede slávnostné príhovory
podvečer zábava pri hudbe „Maguranka”, ktorú v noci vystriedalo domáce kvarteto hudobníkov – amatérov

1992

prestavba budovy MNV – z archívu a premietacej miestnosti sa vybudovala kuchynka
voľby do SNR, Snemovne národov Federálneho zhromaždenia a Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia = všade vyhralo Hnutie za demokratické Slovensko ( HZDS )!
obnova fašiangového sprievodu po mnohých rokoch – 29. II.

1993

asanácia budovy fary a nové oplotenie cintorína
(9. 11.) – prvýkrát sa konajú kňazské rekolekcie v našom kostolíku ( 22 kňazov )

1994

rok krádeží! 18.-19. II. – obchod Jednoty
24.-25. II. – kostol + chata p. Palenčára pri kostole

1995

zlom v stave pôrodnosti a ženbe/ vydaji → 1 sobáš (predtým 3–4), 1 dieťa (predtým 5 – 10) , ale veľa úmrtí – až 6!
rarita: v januári sa na Turci objavila labuť
(24.2.) oslava výročí nášho rodáka Emila Ondríka – 86 rokov života a 60 rokov kňazstva – do kostola na slávnostnú sv. omšu prišlo aj veľa ľudí z jeho bývalých pôsobísk – Žiar nad Hronom, Martin, Prievidza, Žilina, Zvolen…

1997

rok bez jediného úmrtia!
prihotovenie železného hniezda pre bociany
vyhotovenie obecného symbolu – obec získala erb + vytvorenie pohľadnice obce
požiare – 4- krát horelo v družstevnom dvore, zhoreli 2 senníky, strecha na kravíne a krmoviny pod prístreškom
1-krát senník u občana
pokus v auguste vylúpiť kostol – neúspešný

1998

výstavba obce – osvetlenie, zberač vody, telefónne prípojky
apríl – august – výstavba stožiaru spoločnosti Eurotel (42 m)