Preskočiť na obsah

Pôdne pomery

V katastri obce Socovce prevládajú ako hlavné, dominantné pôdne jednotky rendziny, pararendziny, regozeme, kambizeme; na západe popisovaného územia sa nachádzajú čiernice. Sprievodnými pôdnymi jednotkami sú litozeme, ktoré sa nachádzajú v prevažnej väčšine na západe katastrálneho územia.   Spomínané pôdne jednotky, ktoré tvoria podstatnú časť územia obce, sú tvorené zo zvetraných karbonátových hornín (vápenec, dolomit, magnezit, travertín). Pôda tohto druhu je preto sypká, kamenitá s nízkym obsahom jemnozeme. Má síce priaznivé sorpčné vlastnosti a je tiež humózna, ale nepriaznivo na ňu vplýva práve jednostranný chemizmus (nadbytok vápniku a horčíku, nedostatok draslíka a fosforu) a preto je málo úrodná. Na druhej strane však práve vápence a dolomity fungujú aj ako zásobárne vody.

Dostatočne hlboké humózne rendziny nižších polôh môžu byť aj dobrými pšeničnými pôdami a možno na nich úspešne pestovať plodiny náročnejšie na obsah vápnika, ako sú ďateloviny, ovocné stromy (čerešňa, vlašský orech) a pod. Hlbšie rendziny sú vhodné aj pre pestovanie lucerny, maku, repky olejnej a kŕmnej mrkvy, v nižších polohách sa darí aj kukurici a fazuli. Slabo a stredne štrkovité pôdy možno využiť ako ovocné sady. Limitačnými faktormi agronomického využívania týchto druhov pôd sú klimatické pomery dané nadmorskou výškou, plytkosť pôd, skeletovitosť a členitosť reliéfu.   Charakterizované typy pôdy sa nachádzajú hlavne v oblasti Kráľové, Predná a Zadná niva, Horné lúky, Za hájom ako aj v oblasti vrchu Stráža.  Čiernice a sporadicky aj organozeme nachádzajúce v okolí rieky Turiec, ktorých vytvorenie bolo podmienené práve dlhodobým periodickým zvlhčovaním profilu podzemnou vodou, sú považované za naše najúrodnejšie pôdy. Vďaka vysokej koncentrácii humusu sú vhodné pre široký rozsah pestovania aj náročných plodín.   Prehľad úhrnných hodnôt druhov pozemkov v k. ú. Socovce podľa Štatistického úradu prezentuje nasledujúci výpis.(Druh pozemku/m2)

 • Poľnohospodárska pôda – spolu 4 170 155
 • Poľnohospodárska pôda – orná pôda 2 260 640
 • Poľnohospodárska pôda – chmeľnica 0
 • Poľnohospodárska pôda – vinica 0
 • Poľnohospodárska pôda – záhrada 66 917
 • Poľnohospodárska pôda – ovocný sad 0
 • Poľnohospodárska pôda – trvalý trávny porast 1 842 598[
 • Nepoľnohospodárska pôda – spolu 937 397
 • Nepoľnohospodárska pôda- lesný pozemok 655 507
 • Nepoľnohospodárska pôda – vodná plocha 51 760
 • Nepoľnohospodárska pôda – zastavaná plocha a nádvorie 192 683
 • Nepoľnohospodárska pôda – ostatná plocha 37 447

Celková výmera obce 5 107 552m2