Preskočiť na obsah

Starostka obce

Iveta Krupcová

Starostka obce

Starosta obce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

Povinnosti starostu

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia
    • vykonáva obecnú správu zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;
  •  informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu
  • je štatutárnym orgánom obce