Preskočiť na obsah

Zápis do 1. ročníka – ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom

Zverejnené 22.3.2024.

 • Vážení rodičia, milí predškoláci.
 • Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 8. a 9. apríla 2024 v čase od 14:00h do 17:00h v priestoroch Základnej školy Františka Hrušovského,  za prítomnosti zákonných zástupcov a dieťaťa.Elektronická prihláška je už sprístupnená – TU. Prosíme Vás vyplniť aj “ Vyhlásenie zákonných zástupcov“Priloha_c.3_VYHLaSENIE_povinne_k_prihlaske.docx
 • Podľa § 144a školského zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.
 •  Pri zápise je potrebné pre overenie údajov predložiť:– rodný list dieťaťa,- občiansky preukaz zákonných zástupcov dieťaťa,- ak sa jedná o dieťa so zdravotným znevýhodnením, nezabudnite doložiť doklady z CPP,– v prípade žiadosti o zápis dieťaťa ktoré nedovŕši k 31.08.2024 6 rokov (5 ročné), je potrebné doložiť potvrdenie z CPP a všeobecného lekára pre deti a dorast a potvrdenie MŠ ktorú navštevuje o začatí predprimárneho vzdelávania (zápisu sa dieťa musí fyzicky zúčastniť).
 •  Ak nemôžu prísť k zápisu obaja zákonní zástupcovia :Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa alebo neplnoletého žiaka  sa nevyžaduje, ak:
 • a) jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
 • b) jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa,(túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu), alebo
 •  c) vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa. Zákonný zástupca predloží „Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu„:  Priloha_c._1_CESTNE_VYHLaSENIE.docxNa prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľke školy„Písomné vyhlásenie„: Priloha_c.2_PISOMNE_VYHLaSENIE.docxRiaditeľka školy najneskôr do 15. júna 2024 vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka na základné vzdelávanie, ktoré vám bude doručené do e-schránky, môžete si ho prísť prevziať aj osobne. Ak príjme žiaka z inej spádovej školy, bude informovať obec a spádovú školu o jeho prijatí.Tešíme sa na Vaše deti a spoluprácu s Vami milí rodičia.Stretneme sa na ZÁPISE 08.04. a 09.04.2024, podľa Vami zvoleného času – ponúkame možnosť rezervovať si čas účasti na zápise.         
 •   DÔLEŽITÁ ZMENA:
 • Školským zákonom č. 245/2008 Z. Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zrušil  odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky. Touto zmenou riaditeľ ZŠ už nie je kompetentný vydať rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky. Kompetencia prešla na riaditeľky materských škôl – na základe žiadosti zákonného zástupcu vydávajú rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.K žiadosti o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania  musia doložiť: písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast, informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.POVINNÉ PRÍLOHY:
 • Priloha_c._1_CESTNE_VYHLaSENIE(1).docx
 • Priloha_c.2_PISOMNE_VYHLaSENIE(1).docx
 • Priloha_c.3_VYHLaSENIE_povinne_k_prihlaske(1).docx