Preskočiť na obsah

Geologická stavba a geologický vývoj

Podľa regionálneho geomorfologického členenia Slovenska patrí územie obce do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty, Fatransko-tatranskej oblasti, strednej časti geomorfologického celku Turčianska kotlina a podcelku Mošovská pahorkatina .

Podľa typologického členenia reliéfu ide o reliéf priekopových prepadlín a morfotektonických depresií s fluviálnym typom reliéfu, so slabým uplatnením litológie vyvinutým na polygenetických sedimentoch slabo spevnených až sypkých štruktúrach. V Turčianskej nive prevláda rovinatý typ reliéfu. Základným faktorom určujúcim charakter reliéfu je geologická stavba a litologické členenie hornín. Ďalším významným činiteľom je odolnosť hornín voči účinkom deštrukčným činiteľov. Územie bolo vytvorené erózno-akumulačnou činnosťou Váhu v kvartéri a holocéne, nánosmi štrkových, piesčitých a kalových sedimentov.