Preskočiť na obsah

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Zverejnené 27.3.2023.

  • Vážení rodičia, milí predškoláci.
  • Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 3. a 4. apríla 2023 v čase od 14:00h do 17:00h v priestoroch Základnej školy Františka Hrušovského, za prítomnosti zákonných zástupcov a dieťaťa.
  • Sprístupnili sme elektronickú prihlášku, ktorú Vás prosíme vyplniť. Pri zápise je potrebné pre overenie údajov predložiť:– rodný list dieťaťa,- občiansky preukaz zákonných zástupcov dieťaťa,- ak sa jedná o dieťa so zdravotným znevýhodnením, nezabudnite doložiť doklady z CPPP,- v prípade žiadosti o zápis dieťaťa ktoré nedovŕši k 31.08.2023 6 rokov (5 ročné), je potrebné doložiť potvrdenie z CPPP a všeobecného lekára pre deti a dorast a potvrdenie MŠ o začatí predprimárneho vzdelávania (zápisu sa dieťa musí fyzicky zúčastniť). 
  • Ak nemôžu prísť k zápisu obaja zákonní zástupcovia v prípade:a) zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na povinné základné vzdelávanie bude podpisovať  len jeden zákonný zástupca, vypíšte písomné vyhlásenie:
  • b)  nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, vypíšte písomné vyhlásenie:
  •  Riaditeľka školy najneskôr do 15. júna 2023 vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka na základné vzdelávanie, ktoré vám bude doručené do e-schránky, môžete si ho prísť prevziať aj osobne. Ak príjme žiaka z inej spádovej školy, bude informovať obec a spádovú školu o jeho prijatí. 
  • DÔLEŽITÁ ZMENA:Školským zákonom č. 245/2008 Z. Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zrušil  odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky. Touto zmenou riaditeľ ZŠ už nie je kompetentný vydať rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky.
  •  Kompetencia prešla na riaditeľky materských škôl – na základe žiadosti zákonného zástupcu vydávajú rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.K žiadosti o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania  musia doložiť: písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast, informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.